All Discussions (7665)

Sort by

Mọi người, tôi yêu cầu ông không được sợ rủi ro! Trong bất kỳ trường hợp nào, nó quan trọng là phải có người đầu tiên bước

Mọi người, tôi yêu cầu ông không được sợ rủi ro! Trong bất kỳ trường hợp nào, nó quan trọng là phải có người đầu tiên bước, thậm chí nếu nó là đáng sợ lúc đầu. Hãy để chủ đề này, truyền cảm hứng cho anh và chia sẻ suy nghĩ về nó

Read more…
1 Reply · Reply by Greg Bjorg Nov 2, 2020